Panthavergarantiordningen

Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016

Panthavergarantiordningen består av forsikringsselskapenes panthavergaranti og kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti.

1. Formål

Formålet med Panthavergarantien er å forenkle saksbehandlingen for forsikringsselskapene og låneinstitusjonene. Garantien sikrer panthaver erstatningen selv om pantets eier har unnlatt å tegne forsikring.

Garanti trer inn i stedet for forsikringsattester for fast eiendom med alminnelig omsetningsverdi 12 millioner eller lavere, og sikrer panthaver erstatning selv om pantets eier har unnlatt å tegne eller holde ved like forsikringen.

Panthavers rettigheter etter denne garantien kommer i tillegg til det som er fastsatt i forsikringsavtaleloven.

2. Hvem garantien gjelder for

Garantien gjelder til fordel for forretnings-, spare- og statsbanker, kredittforetak, boligkredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser underlagt tilsyn av Finanstilsynet, og finansieringsselskaper med adgang til å drive virksomhet i Norge.

Garantien kan også gjøres gjeldende til fordel for andre kredittinstitusjoner (statsbanker) etter avtale med Panthavergarantipoolen.

3. Garantiens omfang

Garantien trer inn i stedet for forsikringsattest for fast eiendom med alminnelig omsetningsverdi 12 mill. kroner eller lavere, fastsatt i løpet av de siste tre år før utbetaling av lånet.

Panthaver med tinglyst avtalepant i fast eiendom, eller festerett i Norge, ansees til enhver tid sikret som om bygningsforsikring på basisvilkår for samme type bygning var i kraft. Dette gjelder dersom vilkårene i pkt. 3.1 - 3.3 (nedenfor) er oppfylt ved lånets utbetaling. Med basisvilkår menes basisdekning for skade som følge av brann, vann, naturskade, innbrudd/tyveri og hærverk.

Garantien omfatter ikke:

  • Bygg under oppføring
  • Bygning med flere enn to boenheter, med mindre det er tegnet en forsikring på hele bygningen. Unntaket omfatter ikke rekkehus.
  • Selveiet horisontalt delt tomannsbolig, med mindre det er tegnet en forsikring på hele bygningen.              
  • Selveiet leilighet i blokk, i terrassehus eller i bygning med flere enn to boenheter

3.1

Den faste eiendoms verdi (heretter kalt verdigrensen) må ikke overstige 12 mill. kroner i henhold til alminnelig omsetningsverdi fastsatt i de siste tre år før utbetaling.

Mangler takst eller alminnelig verdivurdering, legges forsikringssummen for bygning(ene) sammen med antatt tomteverdi, ved lånets utbetaling til grunn.

Ved pant i bygning, som er omfattet av ordningen, er verdigrensen 12 millioner knyttet til verdien av hele eiendommen.

Ved pant i del/seksjon av horisontalt delt tomannsbolig med felles forsikring, er verdigrensen på 12 mill. kroner knyttet til det aktuelle pantet, og ikke til verdien av hele eiendommen.

3.2
Pantets eier(e) skal ha avgitt skriftlig erklæring om at eiendommen er, eller vil bli, holdt løpende forsikret i et av de selskaper som har undertegnet avtalen. Erklæringen gis på blankett godkjent av Panthavergarantipoolen og skal følge pantedokumentet ved senere overdragelse.

Krav om at slik erklæring skal gis skriftlig, er ikke til hinder for at erklæringen gis ved hjelp av et elektronisk medium dersom pantets eier(e) ønsker dette, og

a) erklæringens innhold i sin helhet er tilgjengelig for pantets eier(e) når erklæringen gis, og

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold.

Poolen kan godkjenne at egenerklæringen blir tatt inn i pantedokumentet, eller tatt inn som en del av vilkårene i en elektronisk låneavtale.

Individuelle forsikringsattester for pantobligasjoner utstedt frem til 01.07.94 gis under visse forutsetninger samme funksjon som egenerklæringer.

3.3

Kredittavtalen og/eller pantsettelseserklæringen skal inneholde bestemmelser om at unnlatt forsikring innebærer mislighold av låneavtalen, og at lånet kan kreves tilbakebetalt i sin helhet.

3.4

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthavere enn reduksjon i panteobjektets omsetningsverdi som følge av skaden, maksimalt opp til lånets verdi på skadedato. 

4. Krav etter garantien

Kravet kan rettes til det selskap som sist hadde gyldig forsikring for eiendommen. Dersom forsikring ikke har vært tegnet, rettes kravet til det selskap som er oppgitt i egenerklæringen.

Ved utbetaling trer selskapet inn i panthavers rettigheter. Hvis utbetalingen fra selskapet ikke dekker panthavers utestående, trer selskapet inn i panthavers rettigheter med prioritet etter panthavers restkrav.

5. Utmeldelse og oppsigelse av garantien

5.1

Sies panthavergarantien opp av et medlemsselskap får oppsigelsen virkning for finansinstitusjoner med pantekrav som overtas eller tinglyses senere enn en måned etter oppsigelsen.

5.2

For det enkelte pantekrav kan garantien sies opp av det enkelte forsikringsselskap med 1 måneds varsel dersom forsikringen er trådt ut av kraft (jfr. forsikringsavtaleloven §7-4) 

Ikrafttredelse

Denne panthavergaranti har gyldighet fra 01.01.2016 og erstatter tidligere panthavergaranti av 24.10.2013.