Personvernerklæring

Ved inngåelse av låneavtale med pant i fast eiendom, krever panthaver at du som låntaker holder panteobjektet forsikret. Dette er et av vilkårene i låneavtalen med banken og pantelovens § 1-7 (4). 

Panthavergarantien trer inn i stedet for forsikringsattester for fast eiendom med alminnelig omsetningsverdi 12 millioner eller lavere, og sikrer panthaver erstatning dersom eier har unnlatt å tegne forsikring. Dette slik at vilkårene i låneavtalen og panteloven innfris. Panthavergarantipoolen administrerer og utbetaler erstatning til panthaver dersom skade på uforsikret eiendom foreligger.

Det er våre medlemmer som har skadebehandling og utbetaling av saken til panthaver – deretter sendes kravet til oss for utligning og refusjon og er dermed med på å forenkle saksbehandlingen for forsikringsselskapene og låneinstitusjonene. Dette arbeidet krever behandling av personopplysninger.

Panthavergarantipoolen er behandlingsansvarlig for personopplysningene, og formålet med behandlingen er å oppfylle de lovpålagte oppgaver nevnt over.

Panthavergarantipoolens behandlingsgrunnlag er Personvernforordningen art 6 nr 1 bokstav c: «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige», herunder pantelovens § 1-7 (4).

De registrerte er å karakterisere som eier av eiendom, forsikringstaker, låntager, kausjonist, eller medlånetaker. De personopplysninger som benyttes er navn, adresse, fødselsnummer. Disse får vi fra forsikringsselskapene. Videre kan vi også motta andre dokumenter inneholdende personopplysninger som forsikringsselskapene anser relevante for saken, som for eksempel: pantedokument, kopi av grunnbok, erklæring om forsikring, takstrapport, oppgjørsbrev og skadenummer hos selskapet. Vi får også lånets saldo på skadedato, da vi erstatter det laveste av reparasjon/tap og gjenstående lån.

Personopplysningene slettes etter 1,5år når revisors gjennomgang av saken er ferdigstilt.

Innenfor de rammer som er fastsatt i personvernforordningen og annen lovgivning vil den registrerte kunne få rettet opp og slettet opplysninger om seg selv dersom de er mangelfulle eller uriktige. Den registrerte kan også be om innsyn i de personopplysninger Panthavergarantipoolen behandler om dem. Ønsker du å benytte en av disse rettighetene bes du ta kontakt med oss via mail til personvern@finansnorge.no.

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår behandling av personopplysninger kan du alltid ta kontakt med oss på personvern@finansnorge.no.

Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger har du alltid adgang til å klage til Datatilsynet.