1. Bakgrunn og formål

Felleserklæringens formål er å spare kostnader og forenkle arbeidet knyttet til innhenting og utstedelse av forsikringsbekreftelser for «innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett», jfr. fal § 7-1. 2l ledd

2. Innhold

Ved å tilslutte seg denne erklæringen vil forsikringsselskapet følge forsikringsavtalelovens (FAL) hovedregel i § 7-1, 2. ledd om automatisk medforsikring av panthaver som har tinglyst panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i fast eiendom. Med fast eiendom menes også bygg under oppføring.

For panthavers vern mot selskapets innsigelser og stilling vises til fal § § 7-3 og 7-4.

3. Ikke behov for bekreftelse

Forsikringsselskapet plikter ikke å utstede bekreftelse på medforsikring overfor panthaver, for så vidt forholdet faller innenfor denne felleserklæringen.

Forsikringsselskapet aksepterer likevel at panthaver kan be om slik bekreftelse når panterettens pålydende er på minst kr 50 millioner.

4. Panthavers ansvar

Panthaver er ansvarlig for å sikre at det foreligger en forsikringsavtale når pantet etableres.

5. Gebyr

Felleserklæringen gjør ingen endring i forsikringsselskapenes rett til å ta gebyrer for utstedelse av forsikringsbekreftelse for medforsikring.

6. Ikrafttredelse og oppsigelse

Felleserklæringen gjelder fra 15.2.2017. Selskaper som har tiltrådt tidligere erklæringen vil inngå i ny Felleserklæring, med mindre man gir særskilt underretning til Panthavergarantipoolen.

For nye tiltredelser vil erklæringen gjelde fra det tidspunkt Panthavergarantipoolen har mottatt skriftlig underretning fra forsikringsselskapet om at det slutter seg til avtalen.

Erklæringen kan sies opp med 3 måneders varsel. Skriftlig varsel sendes Panthavergarantipoolen. Hvis forsikringsselskapet sier opp erklæringen vil dette kun få en effekt overfor nye forsikringsavtaler tegnet etter utløpet av 3-månedersfristen.

7. Evaluering

Det er gjennomført evaluering av Felleserklæringen høsten 2020.