Utlikningsavtalen

Medlemsselskapenes avtale om forenklet oppsigelsesrutine og utlikning av erstatninger betalt til panthaver i fast eiendom, gyldig fra 30.04.2021.

1. Formål

Avtalen skal utjevne risikoen i de tilfeller pant­haver har krav på erstatning selv om forsikringsfor­holdet ikke har vært etablert eller har opphørt.

Avtalen omfat­ter utbetalinger foretatt i henhold til selskape­nes til enhver tid gjeldende panthavergarantiordning og FAL§ 7-4, første ledd.

2. Erstatningsutlikning

Erstatning til panthavere, samt kostnader til nødvendig taksering av skader og honorarer til skjønnsmenn kan av det utbetalende selskap kreves utliknet på de øvrige medlemsselskapene. 

Det samme gjelder utbetalinger i henhold til egenerklæring dersom forsikring ikke har vært teg­net, jfr. Panthavergar­anti­ens pkt. 4. 

Utlikning foretas på grunnlag av bestandspremie for bygning pr. 30/6 for direkte norsk privat brann-/kombinertforsikring i det siste regnskapsår før skaden, basert på selskapenes innrapportering til Panthavergarantipoolen. Medlemsselskap kan ikke delta med mindre andel enn 0,1 %. 

Ved forsinket innbetaling av utlignet beløp beregnes et rentetillegg etter Forsinkelsesrenteloven.

3. Melding av krav - betalingsordning

Utbetalinger innberettes til Panthavergarantipoolen med føl­gende opp­lysninger: 

 • pantobjektets eksakte identifikasjon
 • pantsett­erens navn og adresse
 • skade­dato
 • basisvilkår for samme type bygning som den skadde
 • forsikri­ngssum før skade­dato
 • tinglyste pantheftelser med angi­vel­se av restgjeld og pant­hav­ere
 • eventuelle regresskrav
 • dato for utbeta­ling
 • utbetal­ingens størrel­se
 • restgjeld på skadedato, forfalte avdrag og utbetalte renter påløpt det siste året før skadedato
 • pant­objektets takserte restverdi
 • og begrunnel­se for ut­likning

Poolen salde­rer selska­pe­nes krav fortløpende etter denne avtale. Utbetaling fra Poolen til selska­pene er netto, etter fradrag for egenandel, restverdi og even­tuelle regress­krav. Realisasjon av restverdi og inndrivelse av eventuel­le regresskrav påligger sel­skape­ne. Selskapene skal i den forbindelse følge samme praksis som man benytter ved inndrivelse av selskapets øvrige krav. 

Selskapene må melde fra til Panthavergarantipoolen så snart resultatet av realisasjon av gjenverdier eller regress foreligger. Dette for ny og endelig utligning.

Utbetalinger må innberettes til Panthavergarantipoolen senest innen 12 måneder etter at erstatning er utbetalt til panthaver.

Denne avtale har gyldighet fra 30.04.2021, og erstatter tidligere avtale av 01.01.2020.